شهادت سرداررشید اسلام حاج قاسم سلیمانی برهمه مسلمانان تسلیت باد.

ژانویه05

شهادت سرداررشید اسلام حاج قاسم سلیمانی برهمه مسلمانان تسلیت باد.

اخبار تصویری no responses

شهادت سرداررشید اسلام حاج قاسم سلیمانی برهمه مسلمانان تسلیت باد.روابط عمومی هتل زاگرس

1

پاسخ دهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>