به مناسبت روزدانشجوبه مدت یک هفته تخفیفات ویژه کافی شاپ و سفره خانه عشایری به دانشجویان محترم در هتل زاگرس پذیرایی میشود

نوامبر30

به مناسبت روزدانشجوبه مدت یک هفته تخفیفات ویژه کافی شاپ و سفره خانه عشایری به دانشجویان محترم در هتل زاگرس پذیرایی میشود

اخبار تصویری no responses

به مناسبت روزدانشجوبه مدت یک هفته تخفیفات ویژه کافی شاپ و سفره خانه عشایری به دانسجویان محترم در هتل زاگرس پذیرایی میشود

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.33

WhatsApp Image 2019-11-25 at 19.31.12

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.28

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.32(1)

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.33(1)

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.32

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.36

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.35

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.37

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.38

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.02.39

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.07.44(1)

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.07.44(2)

 

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.18.24

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.18.51

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.19.39

WhatsApp Image 2019-11-30 at 15.19.46

 

پاسخ دهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>