تپه زیبای چغا

photo_۲۰۱۸-۰۶-۲۶_۱۰-۰۷-۵۵
جولای04

ﺗﭙـﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤـی ﭼﻐـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎم ﺑﺮوﺟـﺮد ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ مکانﻫـﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤـی ﺑﺮوﺟـﺮد ﻣﺤﺴـﻮب می‎ﺷﻮد.

 

اطلاعات به صورت کامل در این قسمت وارد شود.

 

پاسخ دهید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>